Το έργο

Επισκόπηση

Στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες κοινωνίες, οι πολίτες πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν με επιτυχία τις προκλήσεις που τίθενται από τις μεταβάσεις που λαμβάνουν χώρα στην εργασία τους, στην προσωπική τους τομέα και στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Βασικές ικανότητες και δεξιότητες χρειάζονται να αναπτυχθούν από όλους προκειμένου την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την απασχολησιμότητα, την κοινωνική ένταξη, τη συμμετοχή των πολιτών και τη δημοκρατία.

Υπό το πρίσμα αυτό, το έργο ACTIVEYOUTH4LIFE αποσκοπεί στην ενίσχυση και καλλιέργεια της νοοτροπίας του ενεργού πολίτη, της συμμετοχής στα κοινά και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των νέων, ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν ως υπεύθυνοι πολίτες υιοθετώντας βιώσιμους τρόπους ζωής και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το περιβάλλον, και προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής μέσω της καλλιέργειας των ικανοτήτων που προωθεί το πλαίσιο LIFEComp.

Overview
Aims and Objectives

Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός

Το έργο ACTIVEYOUTH4LIFE στοχεύει στην καλλιέργεια της νοοτροπίας του ενεργού πολίτη στους νέους, ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν ως υπεύθυνοι πολίτες υιοθετώντας βιώσιμους τρόπους ζωής και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το περιβάλλον.

Ειδικοί Στόχοι

  • Η Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά και ενίσχυση του αισθήματος πρωτοβουλίας των νέων απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα

  • Η Δημιουργία μιας πολυδιάστατης εκπαιδευτικής προσέγγισης προσαρμόσιμης στα τοπικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά πλαίσια.

  • Η Παροχή καινοτόμων πρακτικών και εργαλείων, όπως η κινηματογράφηση και το serious gaming μέσω της “τέχνης της αφήγησης”, έτσι ώστε να προετοιμαστούν οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές, οι εργαζόμενοι στους τομείς της νεολαίας και οι νέοι για να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής μέσω της καλλιέργειας των ικανοτήτων που προωθεί το πλαίσιο LIFECOMP.

  • Η Προώθηση της ενεργούς παρακίνησης των νέων, ώστε να γίνουν πιο συνεργάσιμοι, να ασχοληθούν με την επίλυση προβλημάτων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, ενστερνιζόμενοι τις δυνατότητες τους για την αντιμετώπιση πολύπλοκων καταστάσεων προάγοντας την ευημερία τους.

  • Η Δημιουργία ενός ελκυστικού και εύχρηστου εκπαιδευτικού υλικού για τους νέους, προκειμένου να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα τους προετοιμάσουν να γίνουν ενεργοί πολίτες σε περιβαλλοντικά θέματα.

  • Η Δημιουργία ενός εικονικού κοινοτικού χώρου για την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των νέων, παρακινώντας τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες για έναν κοινό στόχο: πώς να αναλάβουν δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία κατάρτισης θα βασίζεται στις αρχές της ενεργoύς μάθησης, της μάθησης  βάσει της πρόκλησης και του κοινωνικού εποικοδομισμού. Με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και τον εμπλουτισμό με συμμετοχικές και ψηφιακές αφηγήσεις, θα περιέχει ιδιαίτερα παρακινητικό και διαδραστικό περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή, υιοθετώντας μορφές μικτής μάθησης (πρόσωπο με πρόσωπο, ηλεκτρονική μάθηση). Η ενεργός συμμετοχή στα κοινά και η εμπλοκή των νέων παραμένει μια από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας πρέπει να βρουν νέα εναλλακτικά, εμπνευσμένα μέσα για την εμπλοκή των νέων και την καλλιέργεια των βασικών ικανοτήτων τους που εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς της ζωής και μπορούν να τους βοηθήσουν να ευημερήσουν στον 21ο αιώνα. Το έργο είναι καινοτόμο υπό την έννοια ότι εισάγει μια νέα μεθοδολογία κατάρτισης που προωθεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την ευαισθητοποίηση σε θέματα βιωσιμότητας μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων  που προωθεί το πλαίσιο LIFEComp σε σύνδεση με δημιουργικά μέσα όπως η κινηματογράφηση, τα παιχνίδια και η αφήγηση ιστοριών. 

Overview

Εταίροι

INNOHUB
InnoHub

Ο οργανισμός Valencia INNO HUB είναι ένας ισπανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που γεννήθηκε με στόχο τον συνδυασμό του ταλέντου και της τεχνολογίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας στην κοινότητα της Βαλένθια- μια περιοχή της ανατολικής Ισπανίας. Για το σκοπό αυτό, στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω όλων εκείνων των δράσεων που ενθαρρύνουν τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος τεχνολογίας και παραγωγής γνώσης που ευνοεί τη δημιουργία επιχειρήσεων βασισμένων στην τεχνολογία.

CARDET
CARDET

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα που αφορούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων και του σχεδιασμού στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την υποστήριξη της νεολαίας, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων.

MATERA HUB
materahub

Το Materahub είναι ένας στρατηγικός κόμβος σχεδιασμού που εργάζεται για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της δικτύωσης και της αμοιβαίας «γονιμοποίησης». Η εμπειρία της επαγγελματικής ομάδας του Materahub επικεντρώνεται στον πολιτισμό και τον δημιουργικό τομέα, την πολιτιστική κληρονομιά, τον τουρισμό, την κοινωνική καινοτομία, την καινοτομία στην εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις και όλους εκείνους τους οικονομικούς τομείς που είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη και τον πλούτο της κοινότητας.

The Balkan Institute of Entrepreneurship (BALKIEN)
BALKIEN

Το Βαλκανικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας (Balkien) αποτελεί μια κοινωφελή, μη κερδοσκοπική, νομική οντότητα που διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο. Ιδρύθηκε το 2016, με έδρα την Καλαμάτα, Ελλάδα. Το Balkien διεξάγει έρευνα και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τα κύρια θέματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη των βαλκανικών χωρών και τις σχέσεις μεταξύ τους. Προωθεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσω της συνεργασίας διαφόρων φορέων (δήμων, κρατικών και δημόσιων οργανισμών, ιδιωτικών οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συνεργατικών σχημάτων και συνεταιρισμών)

Future in Perspective
fipl

Η Future In Perspective είναι μια ιδιωτική εταιρεία που εδρεύει στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας και ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της παραγωγής μέσων ενημέρωσης, του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης και αξιολόγησης επιχειρήσεων. Μέσω των εργασιών της σε εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, έχει εμπλακεί και υποστηρίξει τοπικές ομάδες νέων, κοινότητες μεταναστών, ηλικιωμένους και άτομα που απουσίαζαν από την εκπαίδευση, ώστε να επανασυνδεθούν με τους παρόχους υπηρεσιών και τις κύριες προσφορές εκπαίδευσης και κατάρτισης.

SARAJEVO SUSRET KULTURA
Sarajevo-Susret-Kultura

Το Sarajevo Meeting of Cultures (SMOC) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό να προωθήσει το Σαράγεβο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως επίκεντρο πολιτιστικής ποικιλομορφίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Απλός σκοπός της ύπαρξής του από την ίδρυσή του είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού με την ενίσχυση της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας και των τουριστικών δικτύων με στόχο την ενίσχυση της θετικής εικόνας και την καλύτερη κατανόηση της χώρας. Σε ατομικό επίπεδο παρέχει τη μεταφορά γνώσεων και την ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.