Ενεργός συμμετοχή των νέων στα κοινά με την ενίσχυση των ικανοτήτων LIFECOMP μέσω καινοτόμων εργαλείων και τεχνικών διδασκαλίας

Καλλιέργεια της νοοτροπίας του ενεργού πολίτη στους νέους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την εξασφάλιση της εμπλοκής τους στη βελτίωση της κοινωνίας μέσω καινοτόμων διδακτικών εργαλείων και τεχνικών.

Overview
e-learning

Πλατφόρμα κατάρτισης και εικονικής επικοινωνίας

Το αποτέλεσμα αυτό θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης και των ψηφιακών εργαλείων και πόρων για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων κατάρτισης προκειμένου την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά και την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Αποτελέσματα

Κινηματογράφηση/ Δημιουργία Ταινιών – Εγχειρίδιο κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Ψηφιακά δωμάτια απόδρασης για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά

Πλατφόρμα κατάρτισης και εικονικής επικοινωνίας

Overview