Αποτελέσματα

 • Εκπαιδευτική Προσέγγιση του ActiveYouth4Life
  Μια εκπαιδευτική προσέγγιση για την αναβάθμιση των προσόντων των εργαζομένων σε φορείς νεολαίας για την ενσωμάτωση της αφήγησης (συμμετοχικής και ψηφιακής) μέσω της χρήσης δύο διαφορετικών τεχνικών: τη δημιουργία ταινιών/ κινηματογράφηση και τα ψηφιακά δωμάτια απόδρασης.

 • Παραγωγή Ταινιών – Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη.
  Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει μια εκπαιδευτική μεθοδολογία για τη διαδικασία παραγωγής ταινιών που θα καλύπτει τις βασικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εργαλείων και εφαρμογών, την αφήγηση ιστοριών και τον τρόπο επεξεργασίας ιδεών που υλοποιούνται οπτικά, καθώς και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιό του.

 • Ψηφιακά δωμάτια απόδρασης για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά.
  Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις υπόλοιπες ικανότητες που προτείνει το πλαίσιο LIFEComp: διαχείριση της μάθησης, κριτική σκέψη, νοοτροπία ανάπτυξης και αυτορρύθμιση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συμμετοχικής και ψηφιακής αφήγησης..

 • Πλατφόρμα Κατάρτισης και Εικονικής Επικοινωνίας (TVCP).
  Το αποτέλεσμα αυτό θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης καθώς και των ψηφιακών εργαλείων και αντίστοιχων πόρων προκειμένου τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων κατάρτισης για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά, την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Overview